מוצרים מומלצים

תקנוןתקנון

ביצוע ההזמנה

שלבי ביצוע ההזמנה באתר הינם כדלקמן:

ביצוע ההזמנה באמצעות הממשק של האתר.

ככל וידרש תעשה פניה של נציג הרשת למזמין לשם ביצוע ההזמנה, גביית תשלום ותאום מועדי אספקה.

רק לאחר קבלת אישור מנציג הרשת, הרשת תיהיה מחוייבת לאספקת המוצר.

יודגש ויובהר, אין בביצוע ההזמנה ואף תשלום עליה כדי לחייב את הרשת באספקת המוצר אלא בכפוף ולאחר אישור של נציג הרשת.

תשלום

התשלום יעשה באמצעים הבאים:

כרטיס אשראי – לאחר קבלת אישור מחברת האשראי

העברה בנקאית – לאחר אישור מהבנק של הרשת המאשר שהתקבל התשלום בפועל.

שיק – לאחר שחלפו 5 ימי עסקים מיום הפקדתו בחשבון הבנק של הרשת ומשלא חולל או בוטל.

רק בהתקיים התנאים דלעיל, יחשב הדבר כתשלום בפועל והמוצר ישלח למזמין.

כל המחרים באתר כוללים מע"מ אך אינם כוללים עליות משלוח.

 

משלוח המוצר

לאחר ביצוע ההזמנה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ו/או מכל גורם מוסמך ומקובל אחר על הרשת ישלח למזמין המוצר. הרשת תעשה את המירב לספק את המוצרים המוזמנים (להלן: "המוצר") דרך אתר זה ו/או באמצעות מכירה טלפונית ו/או בכל דרך אחרת (להלן: "ההזמנה") לאדם שהזמין אותם (להלן: "המזמין") בתוך פרק זמן של 5 ימי עסקים באזור שבין חדרה לגדרה, צפונית לחדרה ודרומית לגדרה זמן האספקה יעמוד על בין 6 ל – 10 ימי עסקים בהתחשב בריחוקו של מקום מגוריו ו/או עסקו של המזמין. יודגש- לא כל מוצר ניתן למשלוח, במקרה כזה תינתן למזמין הודעה בדבר הסיבה בגינה לא ניתן לשלוח את המוצר (לדג' היותו שביר ו/או בהרכבה אישית) ויתואם איתו מועד לאיסופם מאחד מסניפי הרשת.

אין באיחור העולה על האמור בתקנון זה כדי להוות עילה לביטול העסקה ובלבד שהאיחור לא עלה על 14 יום מעבר לקבוע בתקנון זה.

אין הרשת אחראית על כל נזק שנגרם למוצר על ידי המשלח ו/או חברת שליחויות.

 

ביטול ההזמנה לאחר משלוח

בכפוף להוראות כל דין, בגין ביטול ההזמנה, ישלם המזמין את עלות המשלוח אליו ואת החזרתו לרשת ו/או 10% מערך ההזמנה הגבוה מהשניים וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט של הרשת.

בכפוף להוראות כל דין, הרשת לא תקבל מוצר שנעשה בו שימוש ו/או שאריזתו נפתחה ו/או שהוא פגום ו/או מוצר שנמכר במבצע ו/או שהותאם במיוחד לצורכי המזמין.

ביטול ההזמנה והשבת כסף למזמין תעשה באותו האופן ובאותו אמצעי התשלום בו המזמין שילם בעבור ההזמנה ובלבד שהתשלום בוצע בפועל כאמור לעיל.

מסירת המוצר

על מנת לשמור על דיסקרטיות ולוודא שהמוצר נמסר למזמין, ידרש המזמין ו/או מי מטעמו להציג תעודת זהות של המזמין ו/או אמצעי אחר בעל תוקף חוקי (דג' רישיון נהיגה) בנוסף להצגת אמצעי התשלום, במקרה של ביצוע ההעברה בנקאית יתבקש המזמין להציג המחאה ו/או כרטיס אשראי ו/או בנקט עם פרטי החשבון שממנו בוצעה ההעברה הבנקאית.

מבצעים

המבצעים המוצגים באתר אינם קבועים ולפיכך ניתנים לשינוי. ככל שהמוצר שבמצבע אזל מהמלאי יינתן למזמין מוצר מקביל בעל תכונות דומות וקרובות למוצר שאזל (להלן: "המוצר המקביל"). הדבר יובא לידיעת המזמין והוא זכאי להודיע לרשת על ביטול הזמנתו בתוך 24 מעת קבלת ההודעה מהרשת. לא ביטל המזמין את הזמנתו ישלח המוצר המקביל.

ט.ל.ח

במקרה של סתירה בין האמור באתר ולרבות אך לא רק מחיר, ימי אספקה, זמינות, לבין הקבוע בספרי הרשת הרי שהקבוע בספרי הרשת הוא הגובר.

המזמין באתר זה מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזקים שנגרמו לו, ככל שנגרמו ועל כל דרישה לשיפוי מהרשת בגין איחור באספקה, שינוי במחירים, ביטול הזמנה, אספקת מוצר מקביל וכו'. מאידך, אין במתן פיצוי על ידי הרשת כדי להוות ראיה לכך שהרשת נושאת באחריות כלשהי כלפי המזמין.

אחריות

האחריות על המוצרים הוא נקבעת על ידי היצרן של המוצר ובכפוף להוראות של היצרן ובאחריותו הבלעדית. יחד עם זאת, הרשת תעשה כל מאמץ לסייע למזמין לקבל את השירות המיטבי ואת האחריות הטובה ביותר מאת היצרנים השונים.

זכויות יוצרים

כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של המוצרים ו/או התמונות  באתר שייכות במלואן לרשת ונועדו לצורך ביצוע רכישה באתר הרשת בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של הרשת, בכתב ומראש.

פרטיות ואבטחת מידע

הרשת עושה את מירב המאמצים להבטיח רכישה בטוחה ודיסקרטית. הרשת לא תעביר את פרטי האשראי לכל גורם אחר ולא תעשה בהם כל שימוש נוסף זולת לצורך ביצוע ההזמנה, למעט לחברת האשראי.